INFORMÁCIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE (ďalej len "OÚ").

   

Kvedo, s.r.o., Štúrová 26/125, Nitra 949 01, zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45537/N, IČO: 51 666 201 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.e-kvety.eu poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba je - kupujúci a obdarovaný.

 1. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

   

Ak, ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

 1. E-shop – k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovanie platby, dodanie produktu, prípadne výkon ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom www.e-kvety.eu medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky – kúpnej zmluvy, ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje. E –mail a tel. kontakt slúži prevádzkovateľovi ako komunikačný prostriedok.


 

 1. Kupujúci pre tento účel uvedený v bode 2.1 poskytuje OÚ obdarovaného prevádzkovateľovi, za účelom doručenia objednávky (zásielky), ktorá má byť doručená. Poskytnuté sú nám tieto nasledovné údaje obdarovaného: meno a priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo a podpis (prevzatie). Kupujúci prehlasuje, že disponuje súhlasom obdarovaného poskytnutím OÚ za účelom doručenia objednávky.


 

Na váš e-mail, bude zaslané potvrdenie objednávky.

Spracúvanie OÚ je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako i spracúvanie OÚ je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

 1. Marketing – na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to od kliknutím opt in. Pod marketingové účely sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Ak, si kupujúci neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa prihlási do svojho účtu a odškrtne políčko "Chcem dostávať newsletter, informácie o akciách a iné marketingové aktivity".

Právnym základom na spracúvanie OÚ je súhlas kupujúceho.

 1. TRETIE STRANY

   
  1. Vami poskytnuté osobné údaje obdarovaného budú poskytnuté tretím stranám ako dodávateľom - kvetinárstvam, dopravcom, kuriérom. 

    

Vaše OÚ budú počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy poskytnuté aj tretím stranám ako dodávateľom, dopravcom, kuriérom, bankám a podobne.

 1. REGISTRÁCIA

   

Kupujúci má možnosť sa na stránke www.e-kvety.eu registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ, ako nastavenie zasielania newslettra. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Založením konta na stránke www.e-kvety.eu, že OÚ vo vašom konte bude vyhodnocované a zhromažďované na účely využitia služieb. Založením tohto konta nám tiež udeľujete súhlas na vyhodnocovanie a vášho nákupného správania sa to znamená , aké údaje ste si kúpili, ktoré produkty ste si zobrazili.

Ak ste sa registrovali, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke www.e-kvety.eu, bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).

Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na www.e-kvety.eu môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci teda hosť.

 1. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

   

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.
Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho. Tento e-shop nie je určený na nákup mladších ako 16 rokov.

 1. DOBA SPRACÚVANIA

  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít.

OÚ obdarovaného budú spracúvané len po nevyhnutnú dobu pri splnení účelu plnenia zo zmluvy.

 1. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

  Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 2. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

  Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre Vás segmentujeme ponuku/y, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook, Sklik, Etarget a pod..

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 1. IP ADRESA

   

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.
IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
 

 1. IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
 2. statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
 3. dynamická IP aresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 1. BEZPEČNY PRENOS ÚDAJOV
   

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke https://www.e-kvety.eu/, prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

   

Kupujúci a obdarovaný majú právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 1. Právo na opravu.

Kupujúci a obdarovaný majú právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 1. Právo na výmaz.

Kupujúci a obdarovaný majú právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
 4. OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 1. Právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci a obdarovaný majú právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak: sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis, spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 1. Právo namietať

Kupujúci a obdarovaný majú právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci a obdarovaný majú svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 1. Odvolanie súhlasu

Kupujúci a obdarovaný majú právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci a obdarovaný môžu súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelili.

 1. Právo na prístup k informáciám.

Kupujúci a obdarovaný majú právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa ich týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci a obdarovaný majú právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 1. účele spracúvania OÚ,
 2. kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 6. práve podať návrh na začatie konania,
 7. zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 1. Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

Kupujúci a obdarovaný môžu podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 1. COOKIES

   
  1. V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
   Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).
  2. Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 1.  
  1. Druhy cookies

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.
Na stránke www.e-kvety.eu môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.


Na stránkach kvedo, s.r.o. sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole kvedo, s.r.o.. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. kvedo, s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

 1.  
  1. Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.e-kvety.eu používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Môžete úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho (privacy mode) prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies.

 1. MÁTE OTÁZKY ?

   

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Kvedo, s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, Vložka číslo 45537/N, 
miesto podnikania: Štúrová 26/125, Nitra 949 01,
IČO: 51 666 201 
e – mail: info@e-kvety.eu
tel. číslo: 0903 124 849

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.