INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

 

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len "OÚ").

 

 e-kvety, s.r.o., Štúrova 26/125, Nitra 949 01, zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40492/N, IČO: 50 246 208

 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich OÚ  pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

 

Nakoľko prevádzkovateľ úzko spolupracuje so spoločnosťou kvedo, s.r.o., Štúrova 26/125, Nitra 949 01, zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  45537/N, IČO: 51 666 201vystupujú ako spoloční prevádzkovatelia.

 

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli https://www.e-kvety.eu/poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

 

Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

 

2.1 E-shop

a) Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je predzmluvný  a zmluvný vzťah t.j. uzatvorenie  a plnenie kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom  https://www.e-kvety.eu/medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

Doba spracúvania OÚ je po dobu 10 rokov.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho)  (bod. 2. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

b) Kupujúci pre tento účel uvedený v bode 2.1 poskytuje OÚ obdarovaného prevádzkovateľovi, za účelom doručenia objednávky (zásielky), ktorá má byť doručená obdarovanému. Poskytnuté sú nám tieto nasledovné osobné údaje obdarovaného: meno a priezvisko, adresa (miesto) doručenia, telefónne číslo.

Osobné údaje obdarovaného spracúvame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej osoby čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti  s právnym základom plnenie si zmluvných povinností voči tretej strane povinností  čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Doba spracúvania OÚ obdarovaného  - po doručení zásielky (kvetov) obdarovanému sú OÚ zlikvidované.

2.2 Reklamácia

Účelom je uplatnenie práva zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných zákazníkovi (klientovi), ktorý požaduje určitú nápravu, alebo náhradu. Zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom. 

Právny základ spracúvania OÚ údajov splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezviskom adresa doručenia, e-mail, telefonický kontakt, prehľad objednávok.

Doba spracúvania OÚ po dobu 10 rokov od vybavenia reklamácie.

2.3 Registrácia

Kupujúci má možnosť sa na stránke https://www.e-kvety.eu/ registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ budeme spracúvať takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla.

Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať. Nakupovať na https://www.e-kvety.eu/ môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci teda hosť.

Právny základ spracúvania OÚ údajov je súhlas  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Spracúvame tieto osobné údaje: meno a priezviskom adresa doručenia, e-mail, telefonický kontakt, prehľad objednávok.

Doba spracúvania OÚ po dobu 1 roka od poslednej registrácie.

2.4 Online prostredie

- prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach, účelom spracúvania osobných údajov je komunikáciu s vami ako zákazníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

 

 

- web obsahuje aj  loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

 

Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

Facebook:http://www.facebook.com/about/privacy
Google:http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

YOUTUBE: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

INSTAGRAM:https://help.instagram.com/519522125107875

Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na spomínané logá.

Spracúvame tieto osobné údaje: anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku, dátum a čas zaslania požiadavky, názov prezeranej stránky resp. súboru, linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali, prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa, operačný systém, ktorý užívateľ používa, časové pásmo a poloha. Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný, Id, obsah profily užívateľov.

Doba spracúvania OÚ je  2 roky.

 

2.5 Uplatňovanie práv dotknutých osôb.

 

Účelom spracúvania OÚ je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

 

Právny základ spracúvania OÚ údajov je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Spracúvame tieto OÚ: meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (bydlisko), údaje z príslušného IS, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka, ďalšie údaje nevyhnutné vybavenie žiadosti o uplatnenie práv.

 

Doba spracúvania OÚ je 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.

2.6 Zákaznícka podpora

Účelom spracúvania OÚ, sú OÚ poskytnuté prostredníctvom live chatu. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a emaily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu so zamestnancom https://www.e-kvety.eu/  do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a emailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

Právny základ spracúvania OÚ údajov je  súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Spracúvame tieto OÚ: navštívené stránky na webových stránkach prevádzkovateľa a odkazujúci URL, dátum a čas návštev webových stránok prevádzkovateľa, technické informácie ako rozlíšenie obrazovky, operačný systém, typ prehliadača a typ zariadenia, geografické lokalizačné údaje (krajiny a mesta), IP adresa, krstné meno alebo priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ďalšie typy OÚ závisí na spôsobe využívania primárnej služby zo strany prevádzkovateľa.

Doba spracúvania OÚ z livechatu je  po dobu 10 dní, potom sa OÚ automaticky vymažú.

2.7 Účtovné doklady

Ak ste našim obchodným partnerom alebo zamestnancom nášho obchodného partnera, tak vaše OÚ spracúvame aj za účelom spracúvania objednávok, došlých faktúr a fakturácie obchodným partnerom, styku s bankou, vedenia pokladne, zabezpečovania hotovostných príjmov a výdavkov, vedenia podvojného účtovníctva organizácie, vykonávania auditov.

Právny základ spracúvania OÚ údajov je nevyhnutný na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Spracúvame tieto OÚ: titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, email, podpis.

Doba spracúvania OÚ je po dobu,  ktorú ustanovuje osobitný predpis, t.j. 10 rokov.

2.8 Evidencia zástupcov  dodávateľov  a odberateľov  (obchodná komunikácia)

Účelom spracúvania OÚ je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností pre zabezpečenie plynulých dodávateľsko–odberateľských vzťahov.

Právny základ spracúvania OÚ údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Spracúvame tieto OÚ: meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

Doba spracúvania OÚ je 10 rokov odo dňa, uskutočnenia služby.

3 TRETIE STRANY

3.1 Osobné údaje sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí  boli náležite poučení ako majú s osobnými údajmi nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

3.2  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám, partnerom a podobne. OÚ kupujúceho sú spracovávane, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie uvedené v ods. 5 Doba spracúvania.

 

4 MLADŠÍ AKO  16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho. Tento e-shop nie je určený na nákup mladších ako 16 rokov.

5 DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len  nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú.

 

6 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

 

7 AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované profilovanie.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 

8 IP ADRESA 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

 

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 

9  BEZPEČNÝ  PRENOS ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

10 PRÁVA DOTKNUTEJ.

Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 

Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 

Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

 

Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 

 

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 

 

Kupujúci  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

 

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 

 

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

 

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

 

 

11 COOKIES

11.1V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

11.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

11.3 Druhy cookies.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke https://www.e-kvety.eu/môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Na stránkach https://www.e-kvety.eu/sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

 

11.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na https://www.e-kvety.eu/používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Domain

www.e-kvety.eu

Cookie name

ci_session

Cookie value

d19c2698fe087d2917e5c772000a8a5c20df1587
CookieExpires  

 

Domain

.e-kvety.eu

Cookie name

_ga

Cookie value

GA1.2.1792704893.1526147600

CookieExpires

2020-4-11 20:41:30

 

Domain

.e-kvety.eu

Cookie name

_gid

Cookie value

GA1.2.195511180.1526147600

CookieExpires

2018-4-13 20:41:30

 

Domain

www.e-kvety.eu

Cookie name

lctpref

Cookie value

ctest=1&gateway=k487u88qjahr4r2nljcjhkujo5&uniqid=5af72a1290d9f

CookieExpires

2018-5-11 20:41:30

 

Domain

www.e-kvety.eu

Cookie name

lctsess

Cookie value

ctest=1&id=5af72a11

CookieExpires  

 

 

Domain

.e-kvety.eu

Cookie name

_gat_gtag_UA_73113021_1

Cookie value

 
CookieExpires

2018-4-12 20:42:30

 

11 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

e-kvety, s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, Vložka číslo 40492/N,
miesto podnikania: Štúrova 26/125, Nitra 949 01,
IČO: 50 246 208
e – mail: info@e-kvety.eu
tel. číslo: 0903 124 849

 

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.01.2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

 

______________________________________________________________________________